ERASMUS +

ERASMUS +

Projekt pt. „Ekonomik za granicą - międzynarodowe praktyki zawodowe” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków programu Erasmus+.

Projekt zakłada udział uczniów klas III o specjalności: technik obsługi turystycznej oraz technik ekonomista, którzy zechcą odbyć czterotygodniowe praktyki zawodowe we Włoszech lub Hiszpanii.

Głównym celem projektu jest rozwój umiejętności zawodowych, językowych i osobistych uczniów.

A także:

- wzrost kompetencji zawodowych uczniów poprzez udział w zagranicznych praktykach,

- poprawa umiejętności językowych uczniów dzięki udziałowi we wszystkich etapach projektu: szkolenia językowe, rozmowy kwalifikacyjne, przygotowanie dokumentów w języku angielskim, praktyka za granicą, ewaluacja z zagranicznym partnerem,

- nabycie przez uczestników projektu kompetencji miękkich tj.: komunikatywność, asertywność, kreatywność, odporność na stres, kompetencje przywódcze, umiejętność współpracy z innymi ludźmi jak i pracy samodzielnej oraz zarządzanie czasem,

- wzrost świadomości międzynarodowej uczestników poprzez poznanie obcej kultury i tradycji. Zbudowanie postaw tolerancji i akceptacji dla inności.

 

Formularz zgłoszeniowy_Erasmus+ Koło

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w proj_Erasmus+ Koło