Artykuły

Stypendium Marszałka Woj. Wlkp. 2013/2014

Informuję, że Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu realizuje w roku szkolnym 2013/2014 program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego. Stypendium to ma charakter pomocy socjalnej.

O pomoc stypendialną mogą ubiegać się uczniowie ZSEA w Kole, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1)    uczą się w trybie dziennym,
2)    zameldowani są na terenie Województwa Wielkopolskiego,
3)    uzyskali za poprzedni rok nauki średnią ocen: uczniowie ≥  4,21 ;

4)    znajdują się w  trudnej sytuacji materialnej (średni miesięczny dochód netto na jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć 650,00 zł netto, a w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci – nie może przekroczyć 740,00 zł netto).

Kandydat do stypendium musi dostarczyć odpowiednio do swojej sytuacji:

 1. zaświadczenie ze szkoły o średniej ocen w nauce za poprzedni rok szkolny,
  - uczeń klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej – świadectwo z trzeciej klasy gimnazjum,
  2. zaświadczenie ze szkoły o obecnym statusie ucznia
  3. informację o statusie rodziny osoby wnioskującej wraz z dochodami netto osiągniętymi
  w poprzednim roku kalendarzowym i dokumentami poświadczającymi stałe zameldowanie członków rodziny - załącznik nr 4,
  4. dokumenty potwierdzające uzyskane dochody:
  a) zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o wysokości dochodów osiągniętych przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny, w tym wnioskującego ucznia (za poprzedni rok kalendarzowy),
  b) oświadczenie o wysokości dochodu członków wchodzących w skład rodziny wnioskującego w przypadku gdy rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne lub
  w formie karty podatkowej – załącznik nr 5 :
  c) zaświadczenie o dochodowości gospodarstwa rolnego, działów specjalnych produkcji rolnej z urzędu gminy, miasta i gminy,
  d) oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany za poprzedni rok kalendarzowy - załącznik nr 6,
  5. kserokopię aktu zgonu rodziców w przypadku, gdy wnioskodawca jest sierotą zupełną,
  6. oświadczenie potwierdzające status rodzica samotnie wychowującego dziecko/dzieci
  załącznik nr 7,
  7. kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności osoby wnioskującej poniżej 16 roku życia,
  z miejskiego/powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności,
  8. kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności osoby wnioskującej powyżej 16 roku życia,
  z miejskiego/powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, bądź od orzecznika ZUS z zaznaczeniem stopnia niepełnosprawności.,
  9. kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności gdy w rodzinie wnioskującego jest osoba
  niepełnosprawna, z miejskiego/powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, bądź od orzecznika ZUS z zaznaczeniem stopnia niepełnosprawności.

  Stypendium przyznane zostanie osobom, które spośród wszystkich kandydatów uzyskają najwyższą sumę punktów zgodnie z Regulaminem udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Wnioski należy składać do nauczycieli wychowawców do dnia 20 września 2013r.

Regulamin udzielania Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz odpowiednie wnioski można pobrać ze strony internetowej:

   www.umww.pl w zakładce: biuletyn informacji publicznej/ Sejmik Województwa Wielkopolskiego/ Uchwały/ Uchwały Sejmiku – IV kadencja/ Uchwały podjęte na XXXVI Sesji Sejmiku w dniu 22 lipca 2013 r./poz.11.XXXVI/715./13.

Jednocześnie przypominam o starannym wypełnieniu druku (dokładny adres wnioskodawcy, telefon kontaktowy, pełna nazwa i adres szkoły, telefon do szkoły, czytelny numer konta bankowego, nazwę banku oraz imię i nazwisko jego właściciela itp.).

Marzena Szteklarska

 

WNIOSEK DLA UCZNIA

REGULAMIN

Licznik wizyt

Today16
Yesterday196
Week2252
Month7961
All473126

Currently are 40 guests and no members online

Modified by Graph-Site-Net 2012