Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych
im. St. i Wł. Grabskich

PRAWA I WARUNKI KORZYSTANIA

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele inni pracownicy szkoły. Uczniowie stają się czytelnikami na podstawie zapisu w dzienniku lekcyjnym.
 2. Biblioteka udostępnia swe zbiory w ciągu roku szkolnego. Godziny urzędowania biblioteki podane są na drzwiach wejściowych oraz na stronie internetowej szkoły.
 3. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać wypożyczając je do domu, czytając na miejscu lub w pracowniach przedmiotowych.
 4. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 5. Część zbiorów biblioteki szkolnej przekazywana jest na czas nieokreślony do poszczególnych pracowni przedmiotowych. Za zbiory te odpowiada opiekun pracowni, który udostępnia je uczniom podczas zajęć dydaktycznych.
 6. Zbiory wchodzące w skład księgozbioru podręcznego, czasopisma oraz zbiory audiowizualne można wykorzystywać tylko na terenie szkoły tzn. na miejscu w bibliotece szkolnej lub w pracowniach przedmiotowych.
 7. W bibliotece obowiązuje cisza, nie wolno wnosić do biblioteki jedzenia i picia.
 8. Czytelnikom przetrzymującym książki wpisuje się punkty ujemne.
 9. Korzystający z kącika czytelniczego lub stanowiska komputerowego zapisują swoje imię i nazwisko w zeszycie odwiedzin czytelni.
 10. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego. Maturzyści natomiast zwracają książki do 30 kwietnia.
 11. Czytelnicy mogą wypożyczać książki na okres wakacji letnich.
 12. Uczniowie oraz pracownicy szkoły i nauczyciele odchodzący zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia z biblioteką.

WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK

 1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie osobiście.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki lub trzy tytuły książek na okres miesiąca. Wykorzystane materiały powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
 3. Przy wypożyczaniu należy zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia książek i poinformować o nich bibliotekarza.
POSZANOWANIE KSIĄŻEK

 1. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.
 2. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inny dokument ze zbiorów biblioteki, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej cenie pozycji zagubionej lub zniszczonej.
WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO

 1. Biblioteka szkolna wyposażona jest w sprzęt multimedialny (laptop, rzutnik, głośniki, ksero).
 2. Sprzęt jest do dyspozycji uczniów i nauczycieli. Korzystający ze sprzętu uczniowie muszą być pod nadzorem nauczyciela.
 3. Ewidencję wypożyczeń prowadzi bibliotekarz szkolny.
 4. Uczniowie są zobowiązani do zgłaszania uwag związanych z działaniem sprzętu, które nauczyciel bibliotekarz będzie przekazywać administratorom.

Przekierowanie na stronę TikTokPrzekierowanie na stronę TikTok