Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych
im. St. i Wł. Grabskich

 

Oferta edukacyjna na rok 2024/2025

 

 ulotka 2

ulotka strona 1

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych 2024/2025

Elektroniczny nabór do szkoły

 

INFORMACJE MEN i KO Poznań

Rekrutacja 2024/2025 - informacje Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Oświadczenie rodziców ucznia o wyborze nauki religii/etyki

 Edukacyjna Wartość Dodana

 Co to jest EWD i do czego służy?

Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. By można ją zastosować, potrzebujemy wyników przynajmniej dwóch pomiarów osiągnięć szkolnych: na początku nauki w danej szkole i na jej zakończenie. Dla szkół ponadgimnazjalnych egzamin gimnazjalny stanowi miarę na wejściu, natomiast egzamin maturalny jest miarą na wyjściu.

Dowiedz się więcej o EWD i sprawdź pozycję ZSEA w mieście, powiecie, województwie.

 TECHNIKUM w ZSEA w Kole SZKOŁĄ SUKCESU

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) – rozdział 6 ustawy,
  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r. w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. poz. 586).

Przekierowanie na stronę TikTokPrzekierowanie na stronę TikTok