Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych
im. St. i Wł. Grabskich

UWAGA MATURZYŚCI

Odbiór świadectw maturalnych i aneksów do świadectw odbędzie się 30 czerwca 2011 roku od godziny 12.

Dokumenty wydawane będą za pokwitowaniem, przez wychowawców klas maturalnych, w sposób zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych, w następujących salach:
- Technikum - sala 15,
- Liceum Profilowane - sala 22,
- Liceum Ogólnokształcące - sala 33.
 

Świadectwa nie odebrane w dniu 30 czerwca 2011 roku wydawane będą za pokwitowaniem przez sekretariat szkoły w każdym innym terminie, w godzinach pracy sekretariatu.

Jeżeli ktoś osobiście nie będzie mógł odebrać świadectwa, może napisać upoważnienie osobie, która dokument odbierze, podpisując się i zostawiając w/w upoważnienie.

Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, w części ustnej lub pisemnej, może przystąpić do egzaminu w sesji poprawkowej, po złożeniu pisemnego oświadczenia o przystąpieniu.

Druk oświadczenia absolwent będzie mógł otrzymać od wychowawcy w dniu wydawania świadectw lub w sekretariacie szkoły.

Oświadczenie należy złożyć w dniu odbioru świadectwa, lub do 7 lipca w sekretariacie szkoły.

Ogłoszenie wyników egzaminów poprawkowych następuje po przekazaniu świadectw dojrzałości przez OKE we wrześniu 2011 roku.

Informacje o harmonogramie egzaminów poprawkowych można uzyskać na stronach OKE lub w sekretariacie szkoły.

Przekierowanie na stronę TikTokPrzekierowanie na stronę TikTok