Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych
im. St. i Wł. Grabskich

Odbiór świadectw maturalnych i aneksów do świadectw odbędzie się 29 czerwca 2012 roku od godziny 1230. Dokumenty wydawane będą za pokwitowaniem, przez wychowawców klas maturalnych, w sposób zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych, w następujących salach:
- Technikum - sala 39,
- Liceum Profilowane - sala 33
- Liceum Ogólnokształcące - sala 38.
 

Świadectwa nie odebrane w dniu 29 czerwca 2012 roku wydawane będą za pokwitowaniem przez sekretariat szkoły w każdym innym terminie, w godzinach pracy sekretariatu.

Jeżeli osobiście nie można odebrać świadectwa, należy napisać upoważnienie osobie, która świadectwo odbierze, podpisując się i zostawiając w sekretariacie upoważnienie.

Absolwent, który przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego, może przystąpić do egzaminu w sesji poprawkowej, po złożeniu pisemnego oświadczenia o przystąpieniu

Druk oświadczenia absolwent będzie mógł otrzymać w sekretariacie szkoły.

Szczegółowe informacje o terminie składania oświadczenia w dniu odbioru świadectwa maturalnego u wychowawcy lub w sekretariacie szkoły.

Ogłoszenie wyników egzaminów poprawkowych następuje po przekazaniu świadectw dojrzałości przez OKE we wrześniu 2012 roku.

Informacje o harmonogramie egzaminów poprawkowych można uzyskać na stronach OKE lub w sekretariacie szkoły.

 

 

Przekierowanie na stronę TikTokPrzekierowanie na stronę TikTok