Zespół Szkół
Ekonomiczno - Administracyjnych

im. Stanisława i Władysława Grabskich w Kole

 

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. „Organizacja wyjazdów warsztatowych dla ZSEA w Kole”

 

Zapytanie ofertowe nr 1/ZSEA/2023

na „Organizacja wyjazdów warsztatowych dla ZSEA w Kole”

 

W związku z  realizacją projektu „W Kole wiedzy i kompetencji” współfinansowanego z EFS w ramach WRPO 2014-2020+ zapraszam Państwa do przesłania oferty na realizację zadania zgodnie z załącznikiem. Kalkulację należy sporządzić dla uczniów szkoły ponadpodstawowej, czyli w wieku 15-19 lat . Ofertę należy przesłać zwrotnie w terminie wskazanym w zapytaniu.

Zapytanie ofertowe nr 1/ZSEA/2023 na „Organizacja wyjazdów warsztatowych dla ZSEA w Kole”.docx

Załącznik nr 1 - Formularz oferty do zapytania ofertowego na „Organizacja wyjazdów warsztatowych dla ZSEA w Kole”.docx

Załącznik nr 2 - Wykaz wykonanych usług do zapytania ofertowego na „Organizacja wyjazdów warsztatowych dla ZSEA w Kole”.docx

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych .docx

Załącznik nr 4 - Oświadczenie oferentów odnoście RODO.docx

 

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook