Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych
im. St. i Wł. Grabskich

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart
odpowiedzi powinien mieć́ długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony
do zaznaczania rozwiązań́, oraz może mieć́ kalkulator prosty.
Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu
przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć́ długopis (pióro) z czarnym tuszem
(atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań́ na kartach identyfikacyjnych.
EKA.04 - kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
EKA.05 - kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
AU.35 - kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
AU.36 - kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka
TG.14 - kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
TG.15 - kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
BD.32 - kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi i logarytmicznymi, ołówek, gumka,
linijka 20 cm, ekierka, długopisy/cienkopisy z czerwonym, niebieskim, zielonym i czarnym
tuszem, temperówka

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook