Zespół Szkół
Ekonomiczno - Administracyjnych

im. Stanisława i Władysława Grabskich w Kole

W świetle zmian zachodzących w polskiej gospodarce, przepisach prawa, życiu społecznym i politycznym, młodzi ludzie muszą sobie odpowiedzieć na ważne pytania - kim chcą być w przyszłości, jaki zawód chcą wykonywać, aby przynosił satysfakcje, zadowolenie z dobrze wykonanej pracy i pozwolił im samym i ich przyszłym rodzinom godnie żyć. Od 1 maja 2004 roku jesteśmy członkami Unii Europejskiej, a to zobowiązuje i wiąże się z wieloma zmianami w naszym życiu. Dobre wykształcenie, znajomość języków obcych, jest szansą dla młodych ludzi na zdobycie dobrej pracy, nie tylko w Polsce. Dlatego też wybór odpowiedniej szkoły najpierw średniej, później wyższej to dla młodego człowieka bardzo ważna i trudna decyzja.porozbudowie04.gif

Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych to szkoła, która w dalszym ciągu cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży chcącej kontynuować w niej swoją naukę. ZSE-A w Kole w dobie przemian zachodzących w Polsce również w prawie oświatowym, musiała sprostać wymaganiom, które postawiła przed nią rzeczywistość. Zmiany w systemie oświaty w związku z przekształceniem szkół ponadpodstawowych w szkoły ponadgimnazjalne miały również swoje odbicie w Liceum Ekonomicznym, które to na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym i ustawy z dnia 8 stycznia 1999 roku - przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, zmieniło nazwę na Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych im. St. i Wł. Grabskich w Kole, która obowiązuje od 1 września 2002 roku.
W skład Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych wchodzą: o szkoła ponadgimnazjalna
o szkoła ponadpodstawowa (klasy prowadzone do czasu ich likwidacji zgodnie z ustawą - przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego)
Szkoła ponadgimnazjalna - Technikum - kształci w zawodzie technik ekonomista i technik handlowiec, a czas trwania nauki wynosi 4 lata.
ZSE-A prowadzi również Liceum Profilowane, które kształci w profilu ekonomiczno-administracyjnym, a czas trwania nauki wynosi 3 lata.

Szkoła przewiduje możliwość wprowadzenia nowych zawodów i profili kształcenia zgodnie z zapotrzebowaniem na rynku. Istnieje także możliwość nauki w Zasadniczej Szkoły Zawodowej, która kształci w zawodzie sprzedawca, a czas trwania nauki wynosi 2 lata.

Natomiast szkoła ponadpodstawowa - Technikum kształci w zawodzie technik ekonomista, technik handlowiec, technik organizacji usług gastronomicznych, a czas trwania nauki wynosi 5 lat.

Szkoła ponadpodstawowa to także Technikum dla Dorosłych kształcące w zawodzie technik handlowiec, a czas trwania nauki wynosi 3 lata oraz Szkoła Zasadnicza, która kształci w zawodzie sprzedawca, a nauka trwa również 3 lata.

Dyrektorem ZSE-A w Kole jest nadal pan mgr Mieczysław Drożdżewski, a zastępcą dyrektora pani mgr Elżbieta Sztanga.

Kierownictwo szkoły planuje w przyszłości wybudowanie upragnionej sali gimnastycznej, utworzenie kolejnej pracowni komputerowej i zakup różnych pomocy dydaktycznych ułatwiających pracę kadrze nauczycielskiej i samym uczniom.  

Od kilku lat zdolna młodzież naszej szkoły, która znajduje się w trudnych warunkach materialnych, może korzystać z pomocy finansowej Funduszu Stypendialnego Towarzystwa Samorządowego. Głównym inicjatorem Funduszu i twórcą Towarzystwa jest poseł na Sejm RP - Ireneusz Niewiarowski, który zawsze osobiście wręcza uczniom przyznane stypendia.
Podsumowując ostatni okres funkcjonowania Szkoły nie sposób wspomnieć o udziale młodzieży w organizacjach szkolnych i innych formach ich działalności. 

funduszstypendialny02 funduszstypendialny01

funduszstypendialny03

Zasługą Koła Wiedzy Ekonomicznej jest to, że uczniowie naszej szkoły już tradycyjnie od wielu lat biorą udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, zajmując niejednokrotnie miejsca na podium, bądź też zdobywając wyróżnienia. W roku 2001 uczeń Daniel Szynalik, a w roku 2003 uczeń Grzegorz Andrzejewski znaleźli się w gronie laureatów Konkursu Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce organizowanego przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i otrzymali indeks na tę uczelnię.

W ZSEA funkcjonują także różne kółka zainteresowań: kółko teatralne, matematyczne, geograficzne, informatyczne, wiedzy ekonomicznej, rusycystyczne, polonistyczne itp.

Od kilku lat działa również Klub Młodego Turysty, którego działalność polega na propagowaniu różnych form wypoczynku. Opiekunami koła są obecnie Katarzyna Krzymińska i Sławomir Bartosik.

W szkole działa również Klub Europejczyka kierowany przez pana mgr Stanisława Szklarskiego, który w dobie przystąpienia Polski do UE jest bardzo dobrym sposobem na bliższe zapoznanie młodzieży z funkcjonowaniem Wspólnoty Europejskiej i miejscem Polski w tej organizacji. Młodzież z Klubu bierze udział w różnych konkursach o Unii Europejskiej, uroczystościach patriotycznych na terenie naszego miasta. Z inicjatywy Klubu Europejczyka zorganizowano w Szkole Dni Europejskie. Młodzież wraz z nauczycielami, każdego roku zwiedza Parlament, gdzie ma możliwość spotkania m.in. z parlamentarzystami i innymi ciekawymi ludźmi. Gościła również w Pałacu Prezydenckim Kolski "Ekonomik" odwiedzili w roku 2003 wolontariusze z AIESEC - Międzynarodowej Organizacji Studenckiej. W ramach projektu "PEACE - lekcja tolerancji" przyjechali uczyć polską młodzież zrozumienia innych kultur i nacji. Gośćmi Szkoły byli: Angelique Berguez z Australii, Silke Nebenfuchr z Austrii, Karlijn Ritzen z Holandii i Makis Tagtalidis z Grecji 

wibratorW ZSEA prowadzona jest również gazetka szkolna kierowana przez panią mgr Annę Polichnowską, w której uczniowie piszą o bieżących sprawach szkoły, uroczystościach szkolnych. Publikują swoje wiersze, opowiadania, przeprowadzają wywiady z różnymi osobami itp.

 kweW "Ekonomiku" nie sposób zapomnieć o działalności Samorządu Szkolnego , którym opiekują się: Aneta Kunicka, Katarzyna Krzymińska i Marzena Szteklarska. Do stałych zadań Samorządu należy organizacja imprez szkolnych i integracja imprez klasowych. Między innymi samorząd odpowiada za przygotowanie otrzęsin klas pierwszych, spotkania wigilijne, Turniej Szkół Średnich, Dni Otwarte Szkoły, Walentynki, Dzień Wiosny i wiele innych. Samorząd Szkolny zajmuje się również organizowaniem akcji w celu udzielenia pomocy osobom potrzebującym np. zbiórka pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zbiórka żywności i zabawek dla dzieci z domów dziecka.

W ZSE-A kładzie się duży nacisk na rozwój kultury fizycznej i sportu. O dobrą kondycję fizyczną uczniów dbają nauczyciele wychowania fizycznego: pani mgr Irena Szocińska, pan mgr Sławomir Bartosik i pan mgr Dariusz Sołtysiak, którzy zajmują się organizacją i uczestnictwem młodzieży w takich imprezach jak: Bieg Warciański, Bieg "Kolska Patera", międzyszkolne rozgrywki w piłkę nożną, Dzień Sportu, zawody w lekkoatletyce i inne. Młodzież naszej szkoły bierze także udział w różnych wycieczkach np. wyjazd do Kopalni soli KŁODAWA, wyjazdy w rejony Tatr, Karkonoszy, Beskidu Sądeckiego, Żywieckiego i Śląskiego.

Przez cały czas na terenie szkoły działa Szkolne Koło PCK, którym kieruje mgr Danuta Krzyżanowska i mgr Agnieszka Świder. Członkowie koła PCK uczestniczą w różnych inicjatywach podejmowanych przez ZG PCK na terenie miasta Koła, m.in. organizowane są wyjazdy uczniów chcących oddać krew do Stacji Krwiodawstwa w Kaliszu. W kwietniu 2000 roku młodzież brała udział w akcji "Wampiriada" - akcja oddawania krwi. Podobne akcje miały miejsce także w roku 2001, 2002 i 2003. Każdego roku uczniowie Szkolnego Koła PCK organizują zbiórki odzieży, zabawek, przyborów szkolnych itp. dla dzieci z Domu Dziecka w Turku i Domu Samotnej Matki w Kole. W akcje te włącza się młodzież i pracownicy szkoły. W ramach swojej działalności Sz K PCK organizuje także zbiórki makulatury, włącza się w akcje pomocy dzieciom niepełnosprawnym.

Ważnym rokiem w życiu Szkoły jest rok 2004 ogłoszony przez Sejm RP rokiem Władysława Grabskiego patrona m.in. Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole. W związku z tym wydarzeniem na terenie Szkoły i nie tylko prowadzonych będzie szereg imprez m.in.
o Dzień Patrona 18 września 2004 roku,
o Konkurs na wiersz, fraszkę, piosenkę o Władysławie Grabskim,
o Konkurs szkolny z ogólnej wiedzy o patronie,
o wystawa poświęcona patronowi,
o zaproszenie prawnuka Władysława Grabskiego - Grzegorza Grabskiego do naszej szkoły i wiele innych.

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook