Zespół Szkół
Ekonomiczno - Administracyjnych

im. Stanisława i Władysława Grabskich w Kole

Ostatni okres istnienia szkoły to także okres zmian społeczno - gospodarczych w naszym kraju, które przyniosły wzrost rangi zawodu ekonomisty niezbędnego w wolnej gospodarce rynkowej. Zwiększyło się zapotrzebowanie na wykwalifikowanych przedstawicieli tego zawodu. Szkoła powróciła do idei z roku 1947, która zrodziła potrzebę zorganizowania w Kole Gimnazjum i Liceum Handlowego w celu kształcenia kadr dla zakładów handlowych, rzemieślniczych oraz administracji i banków.

porozbudowie02W 1990 roku nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora Liceum Ekonomicznego. Objęła je pani mgr Barbara Szlaga, która pełniła tę funkcję do końca sierpnia 1997r. Przez następny rok szkolny Szkołą kierowała pani mgr Danuta Krzyżanowska. Obecnie dyrektorem Liceum Ekonomicznego jest mgr Mieczysław Drożdżewski (pełnił on funkcję z-cy dyrektora tej placówki w okresie kierowania nią przez B. Szlagę).

W tym czasie wielokrotnie zmieniał się profil kształcenia młodzieży. Nigdy jednak Szkoła nie miała kłopotów z naborem do klas pierwszych. Było i tak, że o miejsce na kierunek ekonomika i organizacja przedsiębiorstw ubiegało się 3 kandydatów a na finanse i rachunkowość 2 kandydatów (rok szkolny 1992/93). W roku szkolnym 1992/93 wprowadzono nowy kierunek kształcenia - technik hotelarstwa (przez powołanie nowego typu szkoły - Technikum Zawodowego o pięcioletnim trybie kształcenia). Uczniowie tego kierunku odbywali praktyki zawodowe w hotelach i ośrodkach wczasowo-leczniczych w całej Polsce. Były wśród nich m.in. hotele: Amber Baltic w Świnoujściu, Radison i Neptun w Szczecinie, Grand Hotel w Sopocie, Sonata, Hutnik i Central w Koninie a także hotele w Bydgoszczy, Wrocławiu, Zielonej Górze, Tychach, Gnieźnie i Świeradowie Zdroju. Wśród ośrodków wczasowych można wymienić ośrodki w Szklarskiej Porębie, Kołobrzegu, Łebie, Rajgrodzie i Dąbkach. Wszędzie podkreślano wysoką kulturę osobistą i pracowitość uczniów z Koła, czego dowodem są liczne listy pochwalne i słowa uznania przesłane na adres szkoły.

W roku szkolnym 1996/97 powołano jeszcze jeden kierunek Technikum Zawodowego, kształcący w zawodzie technik technologii żywienia o specjalności żywienie zbiorowe. W następnym roku, wprowadzono kolejny, tym razem o specjalności ekonomicznej - bankowość. W rezultacie w ciągu tych 12 lat w Liceum Ekonomicznym w Kole kształcono w następujących kierunkach:porozbudowie03

 • ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
 • finanse i rachunkowość
 • pracownik administracyjno-biurowy
 • gastronom
 • sprzedawca - magazynier
 • sprzedawca
 • technik handlowiec
 • technik hotelarstwa
 • administracja państwowa
 • technik technologii żywienia
 • bankowość 

Warunki nauczania w budynku Szkoły były bardzo złe. Dotyczyło to nie tylko zbyt małej ilości sal lekcyjnych w stosunku do potrzeb, ale także komfortu prowadzenia lekcji i przebywania na terenie szkoły. Lekcje odbywały się w 8 pomieszczeniach do nauki, zmianowość wynosiła 2,5. Zlikwidowano też własny internat szkoły z uwagi na brak środków na jego remont. Obecnie pewna grupa młodzieży, głównie ta, która ma najtrudniejsze warunki dojazdu do szkoły w czasie zimy, korzysta z Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Kole przy ul. Kolejowej. W końcówce lat 80-tych z inicjatywy Dyrekcji Szkoły i niektórych jej absolwentów rozpoczętsalajezykowao starania o budowę nowego obiektu szkolnego. W tym celu powstał Społeczny Komitet w składzie którego znaleźli się rodzice aktualnych uczniów, absolwenci oraz reprezentanci pracowników szkoły. 10 września 1992r. po pokonaniu wszelkich trudności organizacyjnych i płatniczych następuje odbiór techniczny. Przewidywany koszt budowy wynosił 320 tys. zł. Tymczasem w ostatecznym rozrachunku sprowadził się do kwoty 695 tys. zł. (bez wyposażenia). Główne źródło finansowania inwestycji to kwoty otrzymane z Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, dobrowolne składki rodziców oraz wpłaty budżetu samorządowego miasta Koła.

Inicjatywa rozbudowy szkoły objęła także kapitalny remont starego budynku, który pierwotnie planowany był na rok szkolny 1992/93 a ostatecznie trwał do kwietnia 1994r. Koszt remontu wynosił 507.424 zł. 

Obecnie w Liceum Ekonomicznym istnieje 29 oddziałów. Mimo doskwierających wciąż trudności lokalowych szkoły proces dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy przebiega bez zakłóceń. Tak samo jak niegdyś, absolwenci szkoły są odpowiednio przygotowywani do pracy na różnych stanowiskach. Jest to w dużej mierze zasługa kadry nauczycielskiej, znacznie zmienionej w ostatnich latach, w ok. 65% składającej się z młodych ludzi, dopiero rozpoczynających pracę w zawodzie nauczyciela.

Zwiększa się liczba absolwentów szkoły podejmujących studia, głównie w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, a także w jej filii w Koninie i nowo powstałej Wyższej Szkole Zawodowej w tym samym mieście. Wpływ na to mają, oprócz ambicji, trudności, na jakie napotykają młodzi ludzie w poszukiwaniu miejsca pracy, tuż po ukończeniu szkoły średniej.

Przy okazji podkreślenia zmian, jakie zaszły w Szkole nie sposób pominąć tej, która dotyczyła nazwy szkoły.

W roku szkolnym 1991/92 młodzież i grono pedagogiczne Liceum Ekonomicznego przystąpiły do wyboru patrona szkoły. Młodzież w I etapie zgłosiła następujące propozycje:

 1. Stanisław Staszic 
 2. Ludwik Krzywicki salap.zawodowe01.gif
 3. Księżna Anna Sochaczewska
 4. Bracia Stanisław i Władysław Grabscy

Opracowano biografie kandydatów, z którymi zostały zapoznane wszystkie klasy. W plebiscycie przeprowadzonym wśród młodzieży najwięcej głosów uzyskała propozycja braci Grabskich. O ich wyborze prawdopodobnie zdecydował fakt, że obaj bracia byli ekonomistami, ludźmi związanymi z nauką i oświatą. Stanisław Grabski - profesor uniwersytetu we Lwowie i Warszawie, minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego; Władysław Grabski - minister skarbu, twórca reformy monetarnej, rektor SGGW, prezes Towarzystwa Ekonomicznego i Statystyków Polskich.
Już wcześniej, bo 15.09.1987r., Kuratorium Oświaty i Wychowania w Koninie, w uznaniu osiągnięć w zakresie podnoszenia poziomu pracy dydaktyczno-wychowawczej, przyznało Liceum Ekonomicznemu prawo posiadania sztandaru. 

porozbudowie04

Uroczyste nadanie imienia Patronów Szkoły nastąpiło w dniu 18 września 1992 roku przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Koninie. Jest to data znamienna dla Liceum Ekonomicznego w Kole, bowiem 45 lat wcześniej rozpoczęło działalność nowo powstałe Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum Handlowe w Kole. Ten dzień był także okazją do przekazania szkole starego, historycznego sztandaru, który staraniem absolwentów został uzupełniony o koronę nad orłem i nazwiska patronów szkoły.

W ten sposób została spełniona wola pierwszego Dyrektora Szkoły mgr Leona Stawickiego, który pragnął, by sztandar został przekazany Szkole i młodzieży wtedy, kiedy warunki na to pozwolą. Zdjęcia obydwu stron sztandaru znajdują się poniżej.

sztandar01sztandar02b

W nowym budynku szkoły, z woli absolwentów, odsłonięta została w czasie IV Zjazdu specjalna tablica. Będzie ona upamiętniać człowieka, który nie tylko był pierwszym organizatorem Szkoły, ale także wspaniałym wychowawcą i przyjacielem młodzieży, żarliwym patriotą, który za swoją nieugiętą postawę został odwołany z funkcji Dyrektora w roku szkolnym 1950/51 a na stałe - w 1952r.  tablicapamiatkowa

 Ostatnie lata funkcjonowania Szkoły przypadają na bardzo ważny okres w oświacie - reformy. To kolejny z czynników, który wpłynął na zmiany w powstawaniu nowych kierunków kształcenia. W nowej strukturze szkoły przewidywane jest powołanie liceum profilowanego o specjalnościach ekonomicznych. Oprócz tego powstać mają: dwuletnia szkoła zawodowa (równoważnik obecnej ZSZ), szkoła policealna umożliwiająca zdobycie kwalifikacji zawodowych na poziomie technikum i liceum uzupełniającego dla absolwentów szkół zawodowych. Podsumowując ostatni okres funkcjonowania Szkoły nie sposób nie wspomnieć udziału młodzieży w organizacjach szkolnych i różnych formach pozaprogramowych działalności. I tak, tradycyjnie już, uczniowie naszej szkoły biorą udział w olimpiadach przedmiotowych i konkurencjach sportowych oraz konkursach literackich i recytatorskich, których efektem są zwycięstwa bądź wyróżnienia, (np. uczeń Jacek Polewski został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Literackiego Konin 1995r.)

W roku szkolnym 1995/96 rozpoczęło działalność Szkolne Koło PTSM, które później zmieniło nazwę na Klub Młodego Turysty. Działalność Klubu polega na propagowaniu różnych form wypoczynku. Najpopularniejszą z nich są wakacyjne obozy wędrowne. Młodzież naszej Szkoły do tej pory zwiedziła m.in. rejony Beskidu Sądeckiego, Tatr, Karkonoszy, Beskidu Żywieckiego i Śląskiego. Efektem tych wędrówek, oprócz wypoczynku i niezapomnianych wrażeń z nich wyniesionych są kroniki obozowe.

Z inicjatywy młodzieży w Szkole w roku szkolnym 1994/95 rozpoczęła działalność gazetka szkolna "Carpe Diem".  Nazwa gazetki była kilkakrotnie zmieniana. Redakcję stanowią przedstawiciele młodzieży, zmieniający się w związku z kończeniem nauki w szkole. Uczniowie piszą o sprawach bieżących szkoły, oceniają szkolne uroczystości, wydają "próbki" swej twórczości literackiej, przeprowadzają wywiady z różnymi osobami, prowadzą sondaże. Nie brak na lamach pisma miejsca na rozrywkę. Zarówno w przypadku Szkolnego Koła PTSM jak i gazetki szkolnej osobą kierującą jest pani mgr Anna Karbowa.

carpediemlekkieemocjeleniuchlewiswibrator

Oczywiście najprężniej działa w Szkole Samorząd Szkolny. Do jego stałych zadań w dalszym ciągu należy organizowanie imprez szkolnych i integracja imprez klasowych. M.in. Samorząd odpowiada za otrzęsiny klas pierwszych, spotkania wigilijne, turniej Szkół Średnich, Dni Otwarte Szkoły, Walentynki, Dzień Wiosny. Samorząd Szkolny zajmuje się także organizacją akcji o zasięgu ogólnokrajowym, np. "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy" czy zbiórka na pomoc dla powodzian. Na szczególną uwagę spośród inicjatyw Samorządu zasługuje 5 edycji Wyborów Miss Nastolatek, które cieszyły się zainteresowaniem nie tylko w środowisku lokalnym, ale także spotykały się z żywym przyjęciem ze strony radia i prasy wielkopolskiej. Niewątpliwe wyrazy uznania za te sukcesy należą się pani mgr Magdalenie Bednarkiewicz - wieloletniej opiekunce Samorządu, która patronowała wielu inicjatywom młodzieży od początku sprawowania opieki nad tą organizacją. Znaczący wkład w osiąganie tych sukcesów ma także pani mgr Urszula Pękacz.

Przez cały czas na terenie Szkoły działa Szkolne Koło PCK, którego członkowie włączają się do inicjatyw podejmowanych przez ZG PCK na terenie miasta. W roku 1999 członkowie Szkolnego Koła PCK zdobyli II miejsce w Okręgowych Mistrzostwach w Udzielaniu Pomocy Przedmedycznej. Na przełomie listopada i grudnia 1999r. zorganizowali zbiórkę zabawek dla dzieci z Domu Dziecka w Turku. Organizują i uczestniczą w wielu konkursach, m.in.. w konkursie szkolnym "Historia działalności PCK" i "Nowe spojrzenie na problem uzależnień". Początkowo opiekę nad Sz K PCK sprawowała pani mgr Teresa Szafrańska, a od roku 1998 funkcję tę pełni pani mgr Danuta Krzyżanowska.

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook