Zespół Szkół
Ekonomiczno - Administracyjnych

im. Stanisława i Władysława Grabskich w Kole

Rok 1957 był ostatnim rokiem Technikum Handlowego w Kole. Również w tym roku Technikum Weterynaryjne, które zlokalizowano w budynku Technikum Handlowego, przeznaczone zostało do likwidacji. Tę sytuację bardzo dobrze scharakteryzował M. Kozakiewicz w artykule "Problem zbędnych rąk" zamieszczonym w "Życiu Warszawy": "W kartotekach Referatu Zatrudnienia PPRN w Kole figurują nazwiska około 1300 ludzi poszukujących pracę. To bardzo dużo, zważywszy, że cała ludność powiatu liczyła zaledwie 94 tysiące. Większość poszukujących pracy nie posiada żadnych kwalifikacji zawodowych, żadnego zawodu. Jest szereg wakatów, których nie można obsadzić. Szereg pomysłów gospodarczych rozbija się właśnie o brak ludzi z odpowiednimi kwalifikacjami. Byłem przekonany, że szkolnictwo zawodowe i ogólnokształcące rozbudowaliśmy całkiem wystarczająco (co nie przesądza sprawy jego poziomu). I oto uderzyły we mnie jak obuchem cyfry z pow. kolskiego. Absolwenci 65-67Cyfry najnowsze, bo dotyczące bieżącego roku. Oto w siódmych klasach szkół podstawowych znajduje się w chwili bieżącej 1300 dzieci. We wszystkich zaś szkołach średnich powiatu (ogólnych, zawodowych i rolniczych) miejsce znajdzie w tym roku 470 dzieci. Czyli zaledwie co trzecie dziecko! Zdumiałem się nad wynikiem tego obrachunku. Nie sprostowali mnie kolscy gospodarze powiatu - zaledwie co piąte dziecko idzie u nas do szkoły zawodowej lub średniej ogólnokształcącej, bo nasz rejon rekrutacyjny obejmuje także sąsiednie powiaty, np. turecki, posiadający tylko jedną szkolę średnią, czyli łącznie na 470 miejsc będzie około 2700 kandydatów (...) W tych warunkach w Kole likwiduje się technikum, nie dając w zamian niczego oprócz dwuznacznych kursów rolniczych. Miejmy nadzieję, że władze centralne wnikliwie zbadają sytuację powiatu i zorganizują jakąś szkołę średnią (może liceum pedagogiczne), o co bez skutku zapobiegają ojcowie powiatu"

absolwenci65 67W takiej sytuacji społeczeństwo kolskie nie mogło być i nie było obojętne. Uporczywe starania, poparte konkretnymi dowodami dalszego uprzemysłowienia, gdyż przewidywano budowę nowego zakładu ceramicznego (dziś: Zakłady Ceramiki Sanitarnej SANITEC przy ul. Toruńskiej), dużego zakładu produkcyjnego wytwarzającego materiały ścierne (Zakłady "Korund" a obecnie Saint Gobain Abrasive) zakładu przetwórstwa rolno-spożywczego (dziś: Zakłady Mięsne Spółka Akcyjna) oraz uprzemysłowienia powiatów sąsiednich, zmusiły władze resortowe do zrewidowania zajętego wcześniej stanowiska w tej sprawie. Ostatecznie, po szczegółowych rozważaniach, Ministerstwo Oświaty wydało zarządzenie z dnia 12 lipca 1960r. Nr EU-1-0-a/10/60 zezwalające na otwarcie w Kole 5-letniego Technikum Ekonomicznego. Na podstawie tego zarządzenia Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego pismem z dnia 28 lipca 1960 r. przydzieliło na rok 1960/61 limit dwóch oddziałów technikum o specjalności ogólnoekonomicznej. Dalsze zarządzenie dotyczyło uruchomienia w Kole Zasadniczej Szkoły Handlowej. Studniówka 1966W ciągu pierwszych 7 lat do szkoły uczęszczało 1930 uczniów. Wyszło z niej 168 abiturientów. Z roku na rok wzrastała liczebność klas pierwszych. Wszystkie klasy były przepełnione, co dowodzi, że było duże zapotrzebowanie na szkołę tego typu. Zainteresowanie wzrastało do tego stopnia, że chętnych do nauki w tej szkole było od dwóch do trzech kandydatów na jedno miejsce w klasach pierwszych.historia07studniowka66

Potrzeby społeczne w zakresie uzupełniania wykształcenia średniego zmuszają szkołę do utworzenia w roku 1963 Technikum Ekonomicznego dla Pracujących. Ten fakt jest kolejnym dowodem potrzeby takiej szkoły w tym rejonie. Lecz i ten okres w historii szkoły nie jest wolny od reformy. W roku 1966 ukazuje się ustawa o dalszym rozwoju systemu oświatowego. Ustawa ta wprowadza od 1 września 1966 r. ośmioletni okres nauczania w szkołach podstawowych oraz niemal we wszystkich szkołach zawodowych skraca czas nauczania o jeden rok. Technikum Ekonomiczne w Kole w roku szkolnym 1967/68 wchodzi w czteroletni cykl nauczania oparty o nowe programy nauczania. W związku z tą ustawą szkoła zaczyna stopniowo przekształcać się w Liceum Ekonomiczne. W roku 1967/68 notujemy już I klasę Liceum Ekonomicznego i dalsze klasy od I do V Technikum Ekonomicznego oparte na dotychczasowym programie nauczania. Te przeobrażenia trwają do roku 1970/71, w którym egzamin maturalny zdają uczniowie klasy IV zreformowanej i klasy V starego typu. W następnym roku szkolnym istnieją już tylko klasy Liceum Ekonomicznego.

Od roku 1961 Dyrekcja Technikum prowadzi także Państwową Szkołę Techniczną dla absolwentów liceów ogólnokształcących, które przygotowuje kadry fachowców dla budującego się przemysłu chemicznego w rejonie kolskim. W ciągu całego tego okresu rozwoju szkoły, a właściwie jeszcze wcześniej, gdyż od momentu likwidacji Technikum Handlowego czołową rolę odegrała mgr Zofia Zdrojowa, najpierw jako główny organizator wszelkich poczynań o reaktywowanie średniej Szkoły Zawodowej w Kole, a następnie organizator Technikum Ekonomicznego oraz jego dyrektor od 1960 do 1971 roku. Jej nieprzeciętne umiejętności organizatorskie, a nade wszystko szeroka wiedza pedagogiczna i wysoka kultura współżycia z gronem nauczycielskim, pozwoliły zorganizować i kierować szkołą przyczyniając się do jej rozwoju.

historia08studniowka71Studniówka 1971Warunki nauczania były przez cały omawiany okres bardzo trudne. Szkoła bowiem mieściła się w starym i ciasnym budynku przy ul. Sienkiewicza 1. Jeżeli zważymy, iż w pewnych latach tego okresu istniała w tym budynku szkoła dla pracujących oraz Państwowa Szkoła Techniczna dla absolwentów liceum ogólnokształcącego - wówczas obraz trudności jest pełny. Niemożliwe było zorganizowanie i prowadzenie działań dydaktyczno-wychowawczych poza lekcjami, gdyż pomieszczenia lekcyjne oraz inne były zajęte do późnych godzin wieczornych. Warunki te były bodźcem dla grona nauczycielskiego do przyspieszenia, udoskonalenia i wprowadzenia zmian w metodach dydaktyczno-wychowawczych. W tym okresie rozwinięte zostało nauczanie problemowe, wprowadzono w nauczaniu przedmiotów środki słuchowo-wzrokowe, zorganizowano klasopracownie, szczególnie do nauki przedmiotów zawodowych. Ponadto została rozbudowana biblioteka szkolna, a księgozbiory dostosowane w większym niż dotychczas stopniu do przedmiotów szkolnych. Mimo jednak tych warunków, dzięki wielkiemu zaangażowaniu całego grona nauczycielskiego oraz dyrektora szkoły mgr Zofii Zdrojowej, szkoła w ciągu tego okresu przekazała do dyspozycji społeczeństwa kolskiego 456 absolwentów Technikum Ekonomicznego, 142 absolwentów Zasadniczej Szkoły Handlowej, 40 absolwentów Technikum Ekonomicznego dla Pracujących oraz 48 absolwentów Państwowej Szkoły Technicznej.

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook