Zespół Szkół
Ekonomiczno - Administracyjnych

im. Stanisława i Władysława Grabskich w Kole

Lata 1952 - 1957 stanowią drugi okres w historii szkoły. Okres ten dla szkoły jest bardzo niekorzystny. Jest on konsekwencją wprowadzonej Uchwalą Prezydium Rządu nr 448 z dnia 23.06.1951 r. reformy szkolnictwa zawodowego. Reforma ta była przygotowana pod kątem potrzeb rozbudowującej się gospodarki narodowej i zaspokojenia braków kadrowych, jakie zostały ujawnione przy konfrontacji z szerokimi zamierzeniami rozbudowy przemysłu w projekcie planu 6-letniego.

W myśl powyższej Uchwały Gimnazjum i Liceum Handlowe w Kole zostaje przekształcone na Technikum Handlowe. Konsekwencją tego jest zmieniony zasadniczo program nauczania. Od tego momentu Technikum Handlowe w Kole szkoliło młodzież w zakresie nauki o przedsiębiorstwach handlowych, a w szczególności o finansach tych przedsiębiorstw. Skrócono również czas nauczania w technikum do trzech lat. Rozporządzenie prezesa Centralnego Urzędu Szkolnictwa Zawodowego z 1954 r. zwiększa okres trwania nauki w technikach z trzech lat do czterech lat. Dotyczy to również Technikum Handlowego w Kole.

Realizowana na początku tego okresu praktyka administracyjnego zachowania rozwoju liceów ogólnokształcących doprowadziła do: szybkiego ilościowego rozwoju szkół zawodowych, ucieczki młodzieży ze wsi, obniżenia poziomu nauczania. To było powodem, iż od roku 1953 następuje częściowa likwidacja szkół zawodowych. Ten kierunek polityki oświatowej państwa dotknął również Technikum Handlowe w Kole. Władze szkolne zdecydowały zmienić profil szkoły i dlatego już w roku 1951/52 Technikum otrzymało nabór do jednej klasy ekonomicznej, natomiast w tym samym czasie powstają dwie pierwsze klasy o kierunku mechanicznym - specjalność: skrawanie metali. Jednak nabór do technikum - mimo usilnych zabiegów Komitetu Rodzicielskiego i władz miejscowych - był ostatni w roku 1953/54.

We wrześniu 1954 r. nastąpiło przekazanie przez CUSZ Technikum Handlowego w Kole Ministerstwu Rolnictwa. Utworzono jednocześnie Technikum Weterynaryjne. Postanowiono, że Technikum Weterynaryjne doprowadzi pozostałe klasy handlowe do egzaminu dojrzałości wg obowiązujących programów nauczania CUSZ. Tak więc rok 1957 był ostatnim rokiem istnienia Technikum Handlowego w Kole. W roku tym odbył się pierwszy Zjazd Absolwentów. Prof. dr hab. L. Leja napisał: "Rok 1957 był rokiem jubileuszowym dziesięcioletniej działalności dydaktyczno-wychowawczej Technikum Handlowego i zarazem ostatnim rokiem istnienia ważnej placówki na terenie pozbawionym tego typu szkoły ...".

Liczne zabiegi władz miejscowych o utrzymanie średniej szkoły zawodowej w Kole nie dawały rezultatu. Pisano wiele petycji, wysyłano różne delegacje do Warszawy: stanowisko władz oświatowych było zdecydowane. Z perspektywy czasu można stwierdzić, że reforma szkolnictwa w omawianym okresie nie była należycie przygotowana i była powodem wielu skutków.

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook