Zespół Szkół
Ekonomiczno - Administracyjnych

im. Stanisława i Władysława Grabskich w Kole

W roku 1944 ukształtowały się nowe warunki społeczno-gospodarcze w Polsce. Stwarzają one nowe możliwości, a jednocześnie konieczność dla organizowania działania szkolnictwa zawodowego. Stąd, z chwilą zakończenia działań wojennych, zaczynają powstawać różne szkoły zawodowe oraz różne formy szkolnictwa zawodowego. Oparte one były na wzorach przedwojennych, do których jednak były wprowadzone zmiany programowe wynikające z nowych warunków społeczno-gospodarczych. W Kole w tym czasie były organizowane jedynie kursy mistrzowskie i pełne szkoły dokształcające. Średnich szkół zawodowych nie było. Nie było ich również w sąsiednich powiatach. Taki stan szkolnictwa zawodowego oraz potrzeby rejonów powiatów wschodnich w zakresie kadry odbudowującego się przemysłu, a także nowej organizacji administracji i handlu zdecydowały o powstaniu koncepcji utworzenia średniej szkoły zawodowej. Wybrane typy szkoły średniej zawodowej - jak pisze L. Leja - "wynikło nie tylko z uwzględnienia potrzeb życia gospodarczego, ale także łatwości dobrania kadry nauczycielskiej (...), która chroniła się przed zagładą hitlerowską". Te przesłanki zdecydowały, że władze i społeczeństwo powiatu kolskiego wystąpiły do Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego w roku 1947 z propozycją utworzenia Gimnazjum i Liceum Handlowego w Kole. Propozycja zastała przyjęta. Powołany Komitet Organizacyjny na posiedzeniu w sierpniu 1947 roku stwierdza: "Powstanie zakładu handlowego, sprawa wychowania fachowego młodzieży na ludzi uspołecznionych i realnie wprowadzających w życie nowe i zdrowe zasady demokratyczne - to sprawa wielka. Rozumiejąc to dobrze, obradujący zdecydowali co następuje:
1)Zarząd Miejski miasta Koła podejmuje się odrestaurować zniszczony gmach Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Sienkiewicza 1 oraz przetransportować wojsko, które częściowo gmach ten zajmuje.
2)Wydział Powiatowy Kolski udzielił kredytu 550.000 zł na pokrycie kosztów zakupu sprzętu szkolnego. Kredyt ten podjęły się pokryć do dnia 1.01.1948r. organizacje społeczne, zrzeszone kupiectwo, spółdzielczość i władze samorządowe"
absolwenci49 52W oparciu o przygotowaną bazę materiałową Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego dokonało formalnego powołania do życia Gimnazjum i Liceum Handlowego w Kole. Nominację na dyrektora tej szkoły z dnia 4.09.1947r. otrzymał mgr Leon Stawicki, absolwent Akademii Handlowej w Poznaniu. Ofiarna praca i zainteresowanie się całego społeczeństwa kolskiego pozwoliły, iż prace organizacyjne, a więc odrestaurowanie budynku, zakupienie niezbędnego sprzętu, zapisy kandydatów i przeprowadzenie wstępnych egzaminów oraz skompletowanie grona nauczycielskiego zostały ukończone do dnia 16 września 1947 roku. Pierwsza uroczystość inauguracyjna roku szkolnego odbyła się 17.09.1947 r. w sali Starostwa Powiatowego z udziałem przedstawicieli władz partyjnych, samorządowych, spółdzielczości i zrzeszonego kupiectwa. Fakt ten, tak ważny wówczas dla młodzieży powiatu kolskiego i sąsiadujących, został uwieńczony w "Złotej Księdze" Szkoły przez głównego organizatora tej szkoły i pierwszego jej dyrektora mgr Leona Stawickiego następująco: ,,Powiat kolski najdalej wysunięty na wschód terenu województwa poznańskiego wraz z sąsiednimi powiatami stanowiącymi pod względem szkół ekonomicznych próżnię kwadratu: Kutno, Kalisz, Włocławek i Słupca, potrzebował wtedy szkoły zawodowej i jako pierwszy dyrektor miałem nową szkołą tę lukę wypełnić. Krzywda dziejowa wyrządzona młodzieży tutejszych terenów miała być wyrównana. Dzięki wydatnej pomocy bratniego gimnazjum "Oświata", dzięki harmonijnej współpracy grona nauczycielskiego, a nade wszystko dzięki dobremu ustosunkowaniu się i zrozumieniu potrzeb szkoły przez ówczesnego Starostę Powiatowego Jana Oliskiewicza - podołałem zadaniom nałożonym na mnie przez Kuratora OSP - szkoła została otwarta".

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook