Zespół Szkół
Ekonomiczno - Administracyjnych

im. Stanisława i Władysława Grabskich w Kole

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ZSEA/2022

na „Zakup usług szkoleniowych dla ZSEA w Kole”

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi szkoleniowej dla nauczycieli ZSEA, w ramach realizacji projektu pn. „W Kole wiedzy i kompetencji” nr RPWP.08.01.02-30-0017/17 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8: Edukacja, Działanie: 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie: 8.1.2. Kształcenie ogólne współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAŁĄCZNIKI

 

Wynik wyboru oferty:

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook